Cribado de mortero - Banner Envisolid

Tamisat de morter preparat

Tamisadores per a morter preparat sec

En la fabricació del morter preparat s’utilitzen diverses matèries primeres, com ciment, calcàries en les seves diverses formes, hidròxid de calç, sorres calcàries o carbonat de calci. També diversos components minoritaris, segons la qualitat del morter a fabricar. Per a algunes especialitats s’utilitza també sorra silícia. Les granulometries solen estar entre 1,6 a 3,2 mm per a morter general, de 0,7 a 1,6 mm per a arrebossats i 0,7 a 0,1 mm per a arrebossat final.<br>

Els tamisadors d’agitació directa de les malles són capaços de realitzar un tamisat d’alta qualitat. Combinen un alt rendiment i una alta puresa de les fraccions. En aquesta mena de tamisadors, el cos de la màquina roman estàtic i solament s’agita la malla. Això permet un major rendiment per unitat de superfície, evitant el rebliment de la malla.<br>

Els tamisadors es poden equipar tant amb capçals vibrants electromagnètics com amb motors a contrapesos. És possible regular l’amplitud de vibració, així com programar cicles d’autoneteja de la malla per a mantenir-la lliure.

Més solucions