Filtrado de agua

Separació sòlid-líquid amb tamisador vibrant

Reutilització de l'aigua en plantes industrials a través de vibrofiltrat

L’aigua és un bé escàs, costós i la seva sobreexplotació afecta a l’equilibri del medi ambient. Té un ús molt intensiu en nombrosos processos industrials, com ara en les indústries química, minera, plàstica i alimentària.

En moltes d’aquestes indústries és possible reutilitzar l’aigua amb un simple filtrat amb malles entre les 80 i les 300 micres. Els vibrofiltres MR de Vibrowest són ideals per a aquestes aplicacions. Separen la part sòlida, que s’evacua automàticament, de l’aigua, que es torna a reintroduir a procés.

Depenent de l’aplicació i les necessitats, s’utilitza una malla més o menys fina. En alguns processos industrials l’aigua ha de passar per boques d’un determinat diàmetre. El vibrofiltre ha d’assegurar que aquestes boques no se saturen.

Tamizadora vibrante MR

Per a aplicacions de depuració d’aigua, el vibrofiltre MR prepara l’aigua, separant la major part de la càrrega de sòlids, per a ulteriors processos de depuració química, biològica i ultrafiltració, fent-los més senzills i menys costosos.

El vibrofiltre MR és una alternativa econòmica, de gran capacitat, fàcil d’usar i de mantenir.

 

Més solucions

Mescla-Espècies

Mescla d' espècies, i altres condiments assimilats. Mescla al vuit. Criogènia. Mesclador cònic de cinta amb cargol sensfí.

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

L'economia circular consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.