Reciclaje de finos en la industria con briquetado

Economia circular i beneficis del reciclatge de fins en la indústria

Desenvolupament sostenible en la indústria

L’economia circular i el desenvolupament sostenible són dos conceptes estretament relacionats. De fet, l’economia circular, que consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus, està en línia amb la idea de sostenibilitat, és a dir, preservar els recursos naturals. Per a això, és important que la indústria s’adapti a aquest model. Els efectes positius de l’economia circular no són només ecològics, sinó també econòmics. Avui, ens centrarem en el briquetat i aglomerat de fins perquè siguin més fàcils d’usar.

Primer, és important tenir una bona comprensió del procés i els termes tècnics relacionats amb ell. El procés d’aglomeració permetrà la reutilització de subproductes generats per diferents indústries. Un subproducte és un material resultat d’un procés industrial i que no s’ha buscat directament produir, però que es pot recuperar. Si prenem l’exemple del briquetat, els subproductes poden correspondre als fins recuperats durant diversos processos (encenalls de metall, minerals, serradures…). Perquè aquests fins puguin ser reutilitzats, han d’ingressar a un procés de densificació amb l’objectiu de crear un sòlid de major grandària que no emeti pols quan es manipuli. Aquest material es podrà reutilitzar en la línia de producció com a matèria primera secundària o com a producte final.

 

Aquest concepte és aplicable a moltes línies de negoci. Permet transformar un cost en un ingrés. Emmagatzemar els materials o desfer-se d’ells a través d’una empresa de tractament de residus implica costos. Per contra, reutilitzar-los en el procés de producció sempre que sigui possible, redunda en un benefici econòmic, ecològic i d’imatge per a l’empresa. Aquest cercle virtuós és una solució més sostenible i rendible que l’acumulació d’aquests residus o el seu tractament per empreses externes especialitzades.

Però, quins poden ser els diferents usos d’aquests fins aglomerats per sector d’activitat? A continuació, es mostren alguns exemples d’aplicacions.

Reciclaje de finos en la industria con briquetado

En siderúrgia es generen molts subproductes que poden reutilitzar-se com a matèria primera secundària. Aquest és el cas, per exemple, de les pellofes de laminació, pols de filtres i llots entre altres. Aquests subproductes poden ser briquetats en una premsa de corrons abans de ser reintroduïts en una de les etapes de producció d’acer, tant en acer carboni com acer inoxidable.


Quan es produeix òxid de calci, depenent de la naturalesa de la pedra calcària i del disseny del forn, es produeixen fins. Aquest material no es poden usar com a tal, però es poden formar briquetes en una premsa de corrons per a utilitzar-lo en acereria. Alternativament, els fins de calç es poden combinar amb altres materials (fins d’alumini) per a formular briquetes dedicades a funcions específiques en el procés de l’acer, com la desulfuració.

En definitiva, és possible revaloritzar els seus fins de fabricació de manera rendible i sostenible. Ja sigui reutilitzant-los en línies de producció o transformant-los en producte final.

Més solucions

Mescla-Espècies

Mescla d' espècies, i altres condiments assimilats. Mescla al vuit. Criogènia. Mesclador cònic de cinta amb cargol sensfí.

Capsulas de café y chocolate

Mescla de cafè i xocolata en càpsules. Mesclador de paletes amb encamisat escalfador i intensificador per trencar grumolls

Els assecadors de llit fluid de Carrier assequen suau i uniformement tota classe de productes a granel.

Molienda de azúcar

El carregador de Dino és la solució per al transvasament de productes en big bag a camions cisterna.

Carrier Vibrocool Sal

El refrigerador VibroCool refreda la sal per a assegurar el seu correcte envasament sense danyar l'embalatge.

Granza de PVC

Refredador de llit fluid de Carrier per al reciclatge de PVC. L'equip s'instal·la i posa en marxa de manera senzilla i ràpida.

Prensa de briquetado

Fabricació de briquetes de sal mitjançant la premsa de briquetat Euragglo.

Aglomeración para bebidas solubles

L'aglomeració per rehumectació converteix sòlids en begudes solubles.

Colorante alimentario

Aglomerador instantaneitzador per a colorants alimentaris. Millora la solubilitat i la dispersió de colorants alimentaris.

Tamizado control harina

Solució per a l'envasament de sòlids. Tamisat de control i seguretat per a la indústria alimentària i química.

Plástico termoestable en proceso de reciclaje

Solució per a la mòlta de resines i plàstics termoestables amb la finalitat de reciclar-los.

Separación sólido líquido con vibrofiltros

Solució per a la reutilització de l'aigua en la indústria gràcies al tamisat de partícules.