Reciclaje de finos en la industria con briquetado

Economia circular i beneficis del reciclatge de fins en la indústria

Desenvolupament sostenible en la indústria

L’economia circular i el desenvolupament sostenible són dos conceptes estretament relacionats. De fet, l’economia circular, que consisteix a produir béns i serveis limitant el consum i desaprofitament de recursos i la producció de residus, està en línia amb la idea de sostenibilitat, és a dir, preservar els recursos naturals. Per a això, és important que la indústria s’adapti a aquest model. Els efectes positius de l’economia circular no són només ecològics, sinó també econòmics. Avui, ens centrarem en el briquetat i aglomerat de fins perquè siguin més fàcils d’usar.

Primer, és important tenir una bona comprensió del procés i els termes tècnics relacionats amb ell. El procés d’aglomeració permetrà la reutilització de subproductes generats per diferents indústries. Un subproducte és un material resultat d’un procés industrial i que no s’ha buscat directament produir, però que es pot recuperar. Si prenem l’exemple del briquetat, els subproductes poden correspondre als fins recuperats durant diversos processos (encenalls de metall, minerals, serradures…). Perquè aquests fins puguin ser reutilitzats, han d’ingressar a un procés de densificació amb l’objectiu de crear un sòlid de major grandària que no emeti pols quan es manipuli. Aquest material es podrà reutilitzar en la línia de producció com a matèria primera secundària o com a producte final.

 

Aquest concepte és aplicable a moltes línies de negoci. Permet transformar un cost en un ingrés. Emmagatzemar els materials o desfer-se d’ells a través d’una empresa de tractament de residus implica costos. Per contra, reutilitzar-los en el procés de producció sempre que sigui possible, redunda en un benefici econòmic, ecològic i d’imatge per a l’empresa. Aquest cercle virtuós és una solució més sostenible i rendible que l’acumulació d’aquests residus o el seu tractament per empreses externes especialitzades.

Però, quins poden ser els diferents usos d’aquests fins aglomerats per sector d’activitat? A continuació, es mostren alguns exemples d’aplicacions.

Reciclaje de finos en la industria con briquetado

En siderúrgia es generen molts subproductes que poden reutilitzar-se com a matèria primera secundària. Aquest és el cas, per exemple, de les pellofes de laminació, pols de filtres i llots entre altres. Aquests subproductes poden ser briquetats en una premsa de corrons abans de ser reintroduïts en una de les etapes de producció d’acer, tant en acer carboni com acer inoxidable.


Quan es produeix òxid de calci, depenent de la naturalesa de la pedra calcària i del disseny del forn, es produeixen fins. Aquest material no es poden usar com a tal, però es poden formar briquetes en una premsa de corrons per a utilitzar-lo en acereria. Alternativament, els fins de calç es poden combinar amb altres materials (fins d’alumini) per a formular briquetes dedicades a funcions específiques en el procés de l’acer, com la desulfuració.

En definitiva, és possible revaloritzar els seus fins de fabricació de manera rendible i sostenible. Ja sigui reutilitzant-los en línies de producció o transformant-los en producte final.

Més solucions